• Polski
  • English
You are here:
Main Page
Aktualności
EBI 16/2013 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
There are no translations available.

Spółka informuje, że w dniu 05.08.2013r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013r. zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej 57 932 akcji serii B Spółki CWPE S.A.

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Pana Janusza Bednarowicza spadła poniżej 5%.

Przed ww. transakcją Pan Janusz Bednarowicz posiadał 510 000 akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., co stanowiło 7,83% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniało do 5,09% ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta, posiadana przez Pana Janusza Bednarowicza  wynosi 452 068 akcji, co stanowi 6,94% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 4,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Janusz Bednarowicz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Pan Janusz Bednarowicz nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 15/2013 Objęcie przez CWPE S.A. udziałów w nowej spółce
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, że w dniu 10.06.2013 zarejestrowano nową spółkę, w której 1/5 udziałów i głosów posiada CWPE S.A. Drugim udziałowcem jest ECOTRADE Polska S.A., posiadający 4/5 udziałów i głosów w nowej Spółce.

Utworzona spółka to Innovative energy Sp. z o.o., która działać będzie jako spółka „non-profit” w szczególności w szeroko rozumianej branży energetycznej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 14/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 10 ust.3 Statutu Spółki i nadaniu się mu nowego następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu było następujące:

”Rada składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 13/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które zaszły
w dniu 30 czerwca 2013r.

W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CWPE S.A.:

- mocą uchwały nr 14/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Tadeusza Legięcia

- mocą uchwały nr 15/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego

- mocą uchwały nr 16/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza

- mocą uchwały nr 17/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacka Oniszczuka

- mocą uchwały nr 18/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wolańskiego

- mocą uchwały nr 19/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Nazara

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta zostaną wkrótce opublikowane na stronie www Emitenta.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo powołania Pana Jarosława Stahl Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie na kolejną kadencję, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją nie jest on już członkiem Rady Nadzorczej CWPE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 
EBI 12/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 r.
There are no translations available.

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2013 roku.

Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby Reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2013 roku

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 21