• Polski
  • English
You are here:
Main Page Company The Board of Directors
Zarząd Spółki
There are no translations available.


RAFAŁ CZERKAWSKI

Prezes Zarządu
Od początku 2006 roku jest Prezesem Zarządu CWPE S.A. Ze spółką związany jest od roku 2002, kiedy to rozpoczął nowy rozdział działalności spółki, jakim było doradztwo dotacyjne oraz budowanie nowej marki CWPE.
W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością. W latach 1996-2001 w Banku Zachodnim WBK pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej oraz sprzedażą usług bankowych, a w latach 2001-2002 w ING Banku Śląskim pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym. Kwalifikacje zawodowe podnosił na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.
Ukończył Wyższą Szkołę Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.
Spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie fi­nan­sów i po­zy­ski­wa­nia Do­ta­cji Unij­nych dla Przed­się­biorstw. Pan Czerkawski zaudy­to­wał kil­ka­set pro­jek­tów skła­da­nych w ra­mach do­stęp­nych pro­gra­mów unij­nych m.in. programów przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych 2004-2006, Funduszy Strukturalnych 2007-2013.
Od 2002r. pro­wa­dzi szko­le­nia po­świę­co­ne te­ma­ty­ce Unii Eu­ro­pej­skiej, Za­rzą­dza­nia Fi­nan­sa­mi oraz Po­zy­ski­wa­nia Ka­pi­ta­łu.

ANNA CIURA

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Od 27 maja 2010 roku jest Wiceprezesem Zarządu CWPE S.A. Ze spółką związana jest od początku roku 2006, kiedy to zaangażowana była w kierowanie Biurem Zarządu, a następnie prowadzenie spraw finansowych i kadrowych spółki  - wyrażające się głównie w działaniach związanych z rozwojem i zarządzaniem kadrami, nadzorem nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki, sporządzaniem analiz i ekspertyz, współpraca z  księgowością i instytucjami finansowymi oraz rozliczaniem wewnętrznych projektów unijnych. Od początku 2010 roku pełni funkcje Dyrektora Finansowego.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w zakresie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, poza tym ukończyła liczne kursy z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i księgowości oraz  rozliczania projektów.

RADA NADZROCZA

MACIEJ ONISZCZUK

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w roku 2008 od letniej praktyki w międzynarodowej korporacji doradczej PricewaterhouseCoopers. Jest partnerem założycielskim kancelarii Oniszczuk & Associates z siedzibą we Wrocławiu specjalizującej się w prawie handlowym i obsłudze przedsiębiorstw.

BARTOSZ WOLAŃSKI

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie integracji europejskiej i Akademii Ekonomicznej w zakresie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej. Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Od 2008 r. z powodzeniem rozwija swoją działalność gospodarczą.

MIROSŁAW NAZAR

Zawodowo związany z bankowością, obecnie pracuje w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Oddział we Wrocławiu. W sektorze bankowym pracuje od 1992 roku. Był zatrudniony w Banku Zachodnim S.A. Oddział w Oławie, Invest Banku SA Oddział we Wrocławiu, Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Katowicach, AIG Banku Polska S.A. oraz BZ WBK S.A. Centrala we Wrocławiu. Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą. Jest absolwentem  Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Ukończył także  Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoją  wiedzę pogłębiał  na wielu  kursach  i szkoleniach  specjalistycznych z zakresu rachunkowości i analizy kredytowej, sztuki negocjacji, technik sprzedaży produktów bankowych, oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym i kredytowym.

RAFAŁ GIERSZ