• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 17/2013 Korekta komunikatu z dnia 06.08.2013 o zmianie udziału w głosach i transakcjach na akcjach osoby zobowiązanej
EBI 17/2013 Korekta komunikatu z dnia 06.08.2013 o zmianie udziału w głosach i transakcjach na akcjach osoby zobowiązanej
Monday, 12 August 2013 12:59
There are no translations available.


Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje skorygowaną treść komunikatu zawiadamiającego o zmianie udziału w głosach i transakcjach na akcjach osoby zobowiązanej.

„Spółka informuje, że w dniu 05.08.2013r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013r. zbycia na transakcji na ryku regulowanym 57 932 akcji serii B Spółki CWPE S.A.

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Pana Janusza Bednarowicza spadła poniżej 5%.

Przed ww. transakcją Pan Janusz Bednarowicz posiadał 510 000 akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., co stanowiło 7,83% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniało do 5,09% ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta, posiadana przez Pana Janusza Bednarowicza wynosi 452 068 akcji, co stanowi 6,94% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 4,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Janusz Bednarowicz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Pan Janusz Bednarowicz przewiduje zmniejszenie w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki do 0%.”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu