• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 10/2015 Pozyskanie inwestora strategicznego oraz zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
EBI 10/2015 Pozyskanie inwestora strategicznego oraz zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
Friday, 26 June 2015 14:13
There are no translations available.


Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, iż pomyślenie zakończono rozmowy z inwestorem - o których informowano w raportach kwartalnych - i zawarto porozumienie na mocy, którego dokonał on zakupu znaczącego pakietu akcji i wniesie do Spółki środki finansowe umożliwiające wdrożenie nowych projektów w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej oraz jej rozwój.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 26.06.2015 r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. zbycia na podstawie umowy sprzedaży akcji 1.790.100 sztuk akcji imiennych serii A Spółki CWPE S.A. po cenie 0,15 PLN za akcję..

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Ceres Management Sp. z o.o. spadła do 34,33%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Spółka Ceres Management Sp. z o.o. posiadała 3 510 000 sztuk akcji, co stanowiło 53,92% kapitału zakładowego emitenta oraz uprawniało do 70,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta posiadana przez Ceres Management wynosi 1 719 900 akcji, co stanowi 26,42% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 34,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Ceres Management Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Zarząd Ceres Management Sp. z o.o. nie wyklucza w przyszłości zawierania transakcji powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu