• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Current EBI 11/2015 Pozyskanie inwestora strategicznego oraz zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
EBI 11/2015 Pozyskanie inwestora strategicznego oraz zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
Tuesday, 30 June 2015 13:23
There are no translations available.


Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, iż w dniu 29.06.2015 wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Business Consulting Group Sp. z o.o. o dokonaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. nabycia na podstawie umowy sprzedaży akcji 1.790.100 sztuk akcji imiennych serii A Spółki CWPE S.A. po cenie 0,15 PLN za akcję.

Transakcja zakupu akcji pomyślenie zakończyła rozmowy z inwestorem tj. Business Consulting Group Sp. z o.o. - o których informowano w raportach kwartalnych - i zawarto porozumienie na mocy, którego dokonał on zakupu znaczącego pakietu akcji i wniósł do Spółki środki finansowe umożliwiające wdrożenie nowych projektów w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej oraz jej rozwój.

W związku z powyższą transakcją, liczba akcji Emitenta posiadana przez Business Consulting Group Sp. z o. o. wynosi 1.790.100, co stanowi 27,50% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów europejskich S.A.

Liczba głosów przysługująca na WZA Business Consulting Group Sp. z o.o. wynosi 3.580.200 oraz uprawnia do 35,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


Spółka Business Consulting Group Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Zarząd Business Consulting Group Sp. z o.o. nie wyklucza w przyszłości zawierania transakcji powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu