• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 7/2015 Raport Roczny CWPE S.A. za 2014 rok
EBI 7/2015 Raport Roczny CWPE S.A. za 2014 rok
Wednesday, 03 June 2015 21:53
There are no translations available.


Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2014 oraz opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Jednostkowy Raport roczny CWPE S_A_ za 2014.pdf

Opinia niezaleznego bieglego rewidenta CWPE za 2014r_.pdf

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finasowego Spolki CWPE S_A_ za rok obrotowy 2014.pdf