• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 8/2015 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2014
EBI 8/2015 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2014
Wednesday, 03 June 2015 21:54
There are no translations available.


Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2014, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowany Raport_roczny za 2014_cz1.pdf

Skonsolidowany_Raport_roczny za 2014_cz2.pdf

Opinia niezaleznego bieglego rewidenta dla Grupy Kapitalowej CWPE za 2014 r_.pdf

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasowego Grupy Kapitalowej CWPE za rok obrotowy 2014.pdf