• Polski
  • English
You are here:
Main Page Reports Periodic EBI 6/2017 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2016
EBI 6/2017 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2016
Wednesday, 31 May 2017 12:41
There are no translations available.

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2016, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Skonsolidowany _Raport_roczny za 2016.pdf

Opinia i raport bieglego rewidenta z badania skonsolidowanego SF grupy kapitalowej CWPE za rok 2016.pdf

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu