• Polski
  • English
You are here:
Main Page shares on the Stock Exchange Public Offering of Shares
Oferta publiczna akcji
There are no translations available.

Na podstawie Dokumentu Informacyjnego z dnia 10 września 2010 r. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:
a) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Akcje serii C nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii C. Akcje serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych. Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, wyemitowano do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii C i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Cena emisyjna akcji serii C została określona na 4,00 zł (cztery złote). Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 13-19.08.2010 r.

W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 150.000 sztuk akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 9 osób fizycznych i 1 osobę prawną. Łączne wypływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 600.000 zł.