• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Struktura Akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję,
b) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 1.500.000 (milion pięćset tysiecy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

1243