• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 27/2011 Korekta prognoz finansowych na rok 2011
EBI 27/2011 Korekta prognoz finansowych na rok 2011
poniedziałek, 14 listopada 2011 15:58

Zarząd Spółki dokonuje korekty prognozy finansowej zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10.09.2010 r. Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ogółem w kwocie 3 166 tys. zł, kosztów w postaci amortyzacji na poziomie 57 tys. zł, zysku na działalności operacyjnej w wysokości 791 tys. zł oraz zysku netto w kwocie 633 tys. zł.
Powodem dokonania korekty jest sytuacja, w której wynik finansowy za rok 2011 w znacznym stopniu zależeć będzie od faktu rozpatrzenia złożonych wniosków o dotacje oraz wyceny posiadanych aktywów finansowych w formie akcji i udziałów w spółkach publicznych i niepublicznych. Zarząd ze względów ostrożnościowych zdecydował jedynie o nieznacznym podwyższeniu zysku netto w stosunku do poprzedniej prognozy, pomimo iż na koniec III kwartału 2011 r. całoroczny plan przychodów ogółem został już zrealizowany w 141%, a zysku netto w 175%. Z uwagi na fakt, iż po trzech kwartałach 2011 r. amortyzacja wyniosła 17,6 tys. PLN, a Spółka nie przewiduje wzrostu w ww. kategorii kosztów w ostatnim kwartale, w opinii Zarządu zasadne jest skorygowanie w dół prognozy kosztów operacyjnych w postaci amortyzacji. Należy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wartość majątku trwałego Spółki wzrosła z 87,2 tys. PLN według stanu na 30.09.2010 r. do 2 560,5 tys. PLN na koniec 30.09.2011 r. Jednak te inwestycje dotyczyły głównie aktywów finansowych nie podlegających amortyzacji.
Uruchomienie nowych usług, w tym doradztwa związanego z wprowadzaniem spółek na rynek New Connect prowadzi w konsekwencji do zmiany struktury wyniku finansowego Spółki poprzez zwiększenie kosztów operacyjnych i zwiększenie przychodów finansowych. Powyższe zmiany skutkować będą osiągnięciem trwałej straty na sprzedaży. Każdy nowy własny projekt z EFS oraz każda wprowadzona spółka na NewConnect generować będą koszty działalności operacyjnej, jednak w ostatecznym rachunku Spółki wprowadzane na giełdę zwiększać będą zysk netto.

Na podstawie analizy aktualnego stanu zaawansowania prac Spółki oraz przewidywań dotyczących najbliższej przyszłości Zarząd prognozuje osiągnięcie na koniec 2011 r. wyników na poziomie:
Przychody ogółem: 5 000 tys. zł,
Amortyzacja: 23 tys. zł,
Zysk na działalności operacyjnej: -600 tys. zł,
Zysk netto: 650 tys. zł.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"