• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 21/2016 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
EBI 21/2016 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
czwartek, 22 września 2016 13:07

Spółka informuje, że w dniu 21.09.2016 r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Ceres Management Sp. z o.o. o dokonaniu w dniu 21 września 2016 r. zakupu od BCG Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży akcji 1.790.100 sztuk akcji imiennych serii A Spółki CWPE S.A. po cenie 0,15 PLN za akcję.
W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Ceres Management Sp. z o.o. wzrosła do 70,06%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Spółka Ceres Management Sp. z o.o. posiadała 1.719.900 sztuk akcji, co stanowiło 26,42% kapitału zakładowego emitenta oraz uprawniało do 34,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Obecnie liczba akcji emitenta posiadana przez Ceres Management wynosi 3.510.000 szt. akcji, co stanowi 53,92% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 70,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Ceres Management Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Zarząd Ceres Management Sp. z o.o. nie wyklucza w przyszłości zawierania transakcji powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu