• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące ESPI 2/2010 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
ESPI 2/2010 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
poniedziałek, 13 grudnia 2010 16:43

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

Treść raportu:
Spółka informuje, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Ceres Management Sp. z o.o. (podmiot zależny od prezesa zarządu CWPE S.A.) dokonał w dniu 10.12.2010 r. zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej 50.000 akcji serii B spółki CWPE S.A. w cenie 7,605 zł za jedną akcję.
Jednocześnie w związku z powyższą transakcją, spółka Ceres Management Sp. z o.o. zawiadamia o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. (spółka notowana na NewConnect) poniżej progu 90 %.
Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji serii B w dniu 10.12.2010 r.
Po zbyciu, Ceres Management Sp. z o.o. posiada 376.000 akcji spółki CWPE S.A., dających 727.000 głosów (w tym 351.000 akcji imiennych serii A dających 702.000 głosów i 25.000 akcji serii B dających 25.000 głosów), co stanowi 75,05 % w kapitale oraz 85,33 % w głosach. Podmioty zależne Ceres Management nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
Przed zbyciem, Ceres Management posiadał 426.000 sztuk akcji, dających 777.000 głosów, co stanowiło 85,03 % w kapitale i 91,20 % w głosach.
Spółka Ceres Management Sp. z o.o. jest kontrolowana przez Pana Rafała Czerkawskiego, prezesa Zarządu Spółki CWPE..

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

13-12-2010 Rafał Czerkawski Prezes Zarządu
13-12-2010 Anna Ciura Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący ESPI 2/2010