• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
EBI 10/2016
piątek, 03 czerwca 2016 10:16

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2015, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Skonsolidowany_Raport_roczny za 2015.pdf

opinia bieglego rewidenta_skonsolidowane_2015.pdf

raport z badania sprawozdania finasowego skonsolidowanego sprawozdania za rok 2015.pdf

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu