• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 19/2016 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016
EBI 19/2016 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016
piątek, 12 sierpnia 2016 06:37

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za I kwartał 2016 roku. Korekta niniejszego raportu kwartalnego wynika z dokonanych zmian w prezentacji poniższych danych finansowych za rok 2015 zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta:

1. po stronie aktywów
• Nieruchomość gruntowa w Radwanicach zaksięgowana w roku 2014 w pozycji B. Aktywa obrotowe, I. Zapasy 4. Towary została przeniesiona w 2015 do pozycji A. Aktywa Trwałe, V. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości
• Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym zaksięgowane w roku 2014 w pozycji B. Aktywa obrotowe, III. Inwestycje krótkoterminowe, a). W jednostkach powiązanych, udzielone pożyczki zostały w roku 2015 przeniesione do pozycji A. Aktywa trwałe, IV. Inwestycje długoterminowe, 3. Długoterminowe aktywa finansowe, a). W jednostkach powiązanych, udzielone pożyczki.

2. po stronie pasywów
• Zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji zaksięgowane w 2014 w pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, II. Zobowiązania długoterminowe, 2. wobec pozostałych jednostek b). Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przeniesiono w 2015 do pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, III. Zobowiązania krótkoterminowe, 2. wobec pozostałych jednostek, b). Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
• Część zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaksięgowanych w 2014 w pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, II. Zobowiązania długoterminowe, 2. Wobec pozostałych jednostek, a). Kredyty i pożyczki została przeniesiona do pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, III. Zobowiązania krótkoterminowe, 2. Wobec pozostałych jednostek, a). Kredyty i pożyczki

raport za I kw 2016 korekta.pdf

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu